2022.02.02-tőlahatárátlépésekutánazelsőlehetségesparkolóbanbekellvinniazországkódot,mintkezdőországot.Ajogszabály:2022.február2-tőlkezdveajárművezetőnekannakazországnakabetűjelétisbekellírnia,amelybetagállamihatárátlépésétkövetőenlépbe,mégpedigazadotttagállambanvalóelsőleállásamegkezdésekor.Eztazelsőleállástahatárnállévővagyahatáronvalóátlépéstkövetőlehetőlegközelebbimegállóhelyenkellmegtenni.Amennyibenvalamelytagállamihatárátlépésekomppalvagyvonattaltörténik,ajárművezetőnekazérkezésikikötővagyvasútállomásszerintiországbetűjelétkellbeírnia.AzAETRControlMiniManagerazországhatárátlépésjelzésévelsegítÖnnekbetartanieztazújjogszabályt.