Prijava u AETRControl sistem

Pijava vozača

Prijava je moguća jedino ako su vaši podaci u našem sistemu.Pod imenom korisnika podrazumevamo broj vozačke kartice,velikim slovima, bez razmaka a lozinka je datum rođenja u ddd.mmm,ggg formatu
bez razmaka.