Automatska obaveštenja u mailu

Moguće je podesiti primanje automatskih obaveštenja preko maila, samim tim se smanjuju
administrativni troškovi. Na primer, možete podesiti broj obaveštenja i izveštaja o tome koliko
dana pre ili posle događaja dolazi, i na koji dan u nedelji koje obaveštenje treba poslati na adresu
e-pošte.
Trenutno možete tražiti sledeća automatska obaveštenja :
 istek validnosti vozačke kartice ;
 28 dnevni rok očitavanja vozačke kartice;
 Rok očitavanja podataka sa tahografa;
 Istek validnosti kalibracije tahografa ;
 Zbirni izveštaj o kaznama
 Izveštaj o podršci operatera
 izveštaj o otpremi kartice (nakon čitanja kartice vozača, automatski se šalju rezultati analize
poslednjih 28 dana tako da se izveštaj može poslati vozaču, zajedno sa informacijama o
planiranju).