Analiza tahografskih podataka

Uredba Evropskog Parlamenta i Saveta 561/2006/EK reguliše

 • teretna vozila preko 3.5 tone
 • periode vožnje i odmora vozača vozila za prevoz više od 9 putnika

15/2002 EK irányelv és az ennek megfelelő 1988. évi I. törvény 18/A-18/L. § szabályozza az utazó munkavállalók munkaidejét.

Direktiva 15/2002 EK i njoj odgovarajući  1988. Zakon I od 18 / A-18 / L. paragraf § regulišu radno vreme putujućih radnika.

Uredba od 2016. godine  403/2016 prSistem očitavanja i analize tahografa AETRControl-a pomoćiće Vam da se pridržavate svih ovih zakona.imenjivaće se međunarodno u Mađarskoj od 27. januara 2017. do  156/2009. (VII.29.) Vlada je učinila krivično nepoštovanje ovog zakona kažnjivo.

Uredba je izuzetno komplikovana, zahteva istovremeno razmatranje više faktora, koje vozači ne mogu u potpunosti poštovati i pridržavati se uprkos njihovim najvećim naporima.

Pored gore navedenog, IX zakon iz 2001. godine o obaveznoj analizi, 75/2016. (XII.29.) Uredba NFM o obavezi očitavanja, zakon I. iz 1988 godine takođe reguliše i obavezu registrovanja radnih pitanja putujućuh radnika.

Sistem očitavanja i analize tahografa AETRControl-a pomoćiće Vam da se pridržavate svih ovih zakona.

AETRControl je novi sistem za analizu tahografa zasnovan na Internetu koji podržava kompanije, preduzetnike i vozače sa tahografskim vozilima:

Istraživanje kršenja pravila, vođenje zapisnika

Sistem je podoban za analizu kako digitalnih tako i analognih tahografskih podataka.

Vi nemate drugih zadataka osim da u slučaju digitalne kartice čitačem kartice podatke automatski učitate, a u slučaju analognog tahograf diska da disk skenirate našim softverom, brzim i jednostavnim za rukovanje, (bilo koji skener je pogodan za to), i automatski prosledite našem sistemu na obradu.

U slučaju više lokacija, na svakoj od njih se može postaviti po jedan čitač kartice ili skener, sa kojima otpremate u centralni sistem, a sve to sa dnevnom učestalošću.

Vreme provedeno na bilo kojem tahografskom podatku nije duže od jednog minuta, tokom kojeg je zapisnik već i odštampan.

Zahvaljujući brzini i jednostavnom rukovanju, nijedan dodatni kadar nije potreban za upravljanje sistemom.

Sistem će automatski proveriti sledeće podatke i odmah prijaviti:

Provera radnog perioda/perioda upravljana
 • 4,5 časovni period vožnje i poštovanje određenih pauza (15, 30 ili 45 minuta)
 • čekanje,
 • ostali poslovi,
 • dnevni periodi vožnje,
 • produženi dnevni periodi vožnje
  • i njihovim nedeljnim brojčanim ograničenjima,
 • nedeljni period vožnje,
 • dvonedeljni period vožnje.
Provera dnevnog perioda odmora
 • redovnog,
  • podeljenog,
 • period odmora više članova posade,
 • trajanje i broj smanjenih dnevnih perioda odmora,
 • dužina odmora u okviru 24, odnosno 30 sati,
 • period odmora vozača koji prati vozilo prevoženo trajektom ili vozom,
Provera nedeljnog perioda odmora
 • redovnog nedeljnog odmora,
 • csökkentett heti pihenőidőt,
  • i kompemzaciju,
 • postojanje dvonedeljno barem jednog redovnog i nedeljno smanjenog odmora,
 • između nedeljnih perioda odmora 6x24satni razmak,
 • nedeljni period odmora međunarodnog jednosmernog putničkog prevoza.
Provera radnog vremena
 • U slučaju radnog vremena dužine između 6-9 sati barem 30 minuta pauze u toku rada.
 • U slučaju 9-to časovnog rada muškaraca barem 45 minuta pauze u toku rada.
 • Za rad između 0-4 sata, dnevno radno vreme je 10 sati.
 • Provera 4 odnosno 6-omesečnog okvira radnog vremena. Prosek nedeljnog radnog vremena ne može biti veći od 48 sati.
 • Maksimalno nedeljno radno vreme je 60 sati.
 • Provera nedeljnog radnog vremena u zavisnosti od okvira radnog vremena.
Provera nedeljnog vremena odmora u međunarodnom putničkom prevozu (autobus)
 • Provera boravka u drugoj zemlji najmanje 24 sata.
 • Provera jednokratnog smanjenja od 3 sata u slučaju upravljanja jedne osobe između 22-06.
 • Provera kompenzacije nedeljnog redovnog perioda odmora sa 6*24 na 12*24.
Provera aktivnosti bez tahografa

Periodi vožnje i odmora, druge radne aktivnosti i stanje pripravnosti mogu se i grafički prikazati.

U slučaju nepoštovanja pravnih pravila, količinski su određene kazne kako kod date povrede propisa, tako i za kraj procenjenog ciklusa (poslednjih 28 dana, protekle 1 godine, ili od bilo kog datuma).

Analiza jedinice ugrađene u vizilo

Naš izveštaj o motornom vozilu je zasnovan na podacima digitalnog tahografa koji je montiran u vozilu, zajedno sa identifikacionim brojem vozila i jedinice i pruža informacije o parametriranju / kalibraciji uređaja, pružajuci informacije nadležnom zaposlenom i / ili vozaču, o upravljanju vozilom, vožnji bez kartice, prekoračenjima brzine kalibrirane tahografom (ko, kada, koliko brzo je vozio).