Vyhodnotenie údajov tachografu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 561/2006/ES upravuje čas jazdy a dobu odpočinku vodičov

 • nákladných motorových vozidiel nad 3.5 tony,
 • vozidiel prispôsobených na prepravu viac ako deviatich osôb.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES a jej zodpovedajúci Zákon I. z roku 1988 v §§ 18/A-18/L upravuje pracovnú dobu osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave.

Nedodržiavanie týchto právnych predpisov je trestné,  medzinárodne od roku 2016 na základe Nariadenia 403/2016 ES, v Maďarsku od 27.1.2017 na základe Nariadenia vlády č.156/2009 (29.7.).

Právna úprava je mimoriadne komplikovaná, vyžaduje zvažovanie viacerých aspektov v tom istom čase, čo vodiči motorových vozidiel nie sú schopní v plnej miere porozumieť a dodržať, ani napriek najlepšiemu úsiliu.

Okrem vyššie uvedených upravuje Zákon IX. z roku 2001 povinnosť vyhodnocovania, Nariadenie Ministerstva pre národný rozvoj č. 75/2016 (29.12.) povinnosť sťahovania dát, a Zákon I. z roku 1988 povinnosť  evidencie práce mobilných zamestnancov.

Systém načítavania a vyhodnocovania tachografov AETRControl Vám pomáha pri dodržiavaní všetkých týchto právnych predpisov.

AETRControl je nový, internetový systém vyhodnocovania tachografov, ktorý napomáha tým podnikom, podnikateľom, resp. vodičom motorových vozidiel, ktorí majú tachografom povinne vybavené vozidlá pri

 • automatickom načítavaní dát z kariet vodičov a digitálnych tachografov
 • rýchlom, poloautomatickom spracovaní diskov v prípade analógových tachografov,
 • spracovaní, uschovaní načítaných údajov,
 • analýze a kontrole časov jázd a dôb odpočinkov,
 • plánovaní časov jázd a dôb odpočinkov, týmto umožňujúc minimalizáciu priestupkov a pokút,
 • zhotovení pracovného registra.
Odhalenie priestupkov, zhotovenie zápisníc

Systém je vhodný na vyhodnocovanie údajov z digitálnch, ako aj analógových tachografov.

Nemáte inú úlohu, ako v prípade digitálnej karty automatické načítanie údajov pomocou čítačky kariet, v prípade analógovych diskov ich naskenovanie naším rýchlym a užívateľsky príjemným softvérom (je na to vhodný akýkoľvek skener), a automatické postúpenie na náš systém spracovania.
V prípade viacerých prevádzok je možné na každej prevádzke umiestniť čítačku kariet, príp. aj skener (hoci aj v zahraničí), ktorými sa dajú postúpiť dáta do centrálneho systému, hoci aj každodenne.
Nárok na vašu pracovnú dobu pri jednom vodičovi v prípade akéhokoľvek tachografu nie je viac než 1 minúta, pričom počas tejto doby ste už vytlačili aj zápisnicu.
Vďaka rýchlosti a jednoduchej obsluhe nie je potrebný ďalší personál k prevádzkovaniu systému.

Vychádzajúc z údajov systém automaticky kontroluje a ihneď zaznamenáva do zápisnice nasledovné:

Kontrola doby výkonu práce/jazdy
 • dodržiavanie času jazdy 4,5 hodín a s tým spojených prestávok  (15, 30, alebo 45 minutové)
 • dobu pohotovosti,
 • výkon iných prác,
 • denné časy jázd,
 • predĺžené denné časy jázd,
  • a obmedzenie ich počtu v priebehu jedného týždňa,
 • týždenný čas jázd,
 • dvojtýždenný čas jázd.
Kontrola denných dôb odpočinku
 • pravidelnej,
  • rozdelenej doby odpočinku,
 • dobu odpočinku viacčlennej posádky,
 • trvanie a počet redukovanej dennej doby odpočinku,
 • dĺžku denného odpočinku v priebehu 24 resp. 30 hodín,
 • dobu odpočinku vodiča vozidla, ktoré je prepravované trajektom alebo železnicou
Kontrola týždenných dôb odpočinku
 • pravidelnú týždennú dobu odpočinku,
 • redukovanú týždennú dobu odpočinku,
  • a jej kompenzáciu,
 • existenciu aspoň jednej pravidelnej a jednej redukovanej doby odpočinku každé dva týždne,
 • 6×24 hodinový interval medzi jednotlivými týždennými dobami odpočinku,
 • týždennú dobu odpočinku poskytovateľa služby jednosmernej medzinárodnej prepravy osôb.
Kontrola pracovnej doby
 • v prípade pracovnej doby 6-9 hodín aspoň 30 minút prestávky v práci.
 • v prípade pracovnej doby nad 9 hodín aspoň 45 minút prestávky v práci
 • v prípade výkonu práce po dobu 0-4 hodín je denná pracovná doba 10 hodín.
 • kontrola rámca pracovnej doby v intervale 4 resp. 6 mesiacov. Priemer týždennej pracovnej doby nesmie presiahnuť 48 hodín.
 • Maximálna týždenná pracovná doba je 60 hodín.
 • Kontrola týždennej pracovnej doby v závislosti od rámca pracovnej doby.
Kontrola týdennej doby odpočinku medzinárodných prepravcov osôb (BUS)
 • kontrola zdržiavania sa v inej krajine aspoň po dobu 24 hodín.
 • Kontrola zníženia času nepretržitej jazdy na 3 hodiny v prípade riadenia jednej osoby medzi 22-06.
 • Kontrola posunutia pravidelnej týždennej doby odpočinku z 6*24 na 12*24.
Kontrola činností pri oslobodení od povinnosti mať tachogra

Časy jazdy a doby odpočinku, výkon iných prác, resp. stav pohotovosti sa dá znázorniť aj graficky.V prípade nedodržania právnch predpisov stanoví v čiastkach sankcie aj v čase priestupku, aj na konci hodnoteného cyklu (za posledných 28 dní, za posledný rok, od akéhokoľvek dátumu).

Vyhodnotenie vozidlovej jednotky

Správa o vozidle vychádza z údajov digitálneho tachografu namontovaného na vozidle spolu s identifikátormi vozidla a jednotky, a poskytuje informácie o parametrizácii/kalibrácii prístroja, poskytuje informácie príslušnému zamestnancovi a/alebo riadiacemu pracovníkovi o vodičoch motorového vozidla, o jazdách bez karty, o údajoch o prekročení maximálnej rýchlosti kalibrovanej na tachograf (kto, kedy, s akou rýchlosťou jazdil).