Inšpekcia na mieste, skríning podnikov

Ako prípravu na kontrolu prevádzky (rozšírenú o kontrolu času jázd, doby odpočinku a pracovnú dobu vodičov) zabezpečujeme:

  • účasť na kontrolách prevádzky so zapojením našich špecialistov, prípravu na kontrolu prevádzky,
  • prípravu prehľadu a zostavenie spisového materiálu, dokumentácie, súvisiacej s auditom podnikov.